Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  • Opdrachtnemer: I Amsterdam Taxi, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34158885.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
  • Opdracht: Het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
  • Werkzaamheden: Al datgene wat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend tussen partijen voor zover zij deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbieding

3.1       Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.

3.2       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Overeenkomst

4.1       Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat Opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2       Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

4.3       Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1       Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.5       Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6       Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6: Beëindiging en opschorting

6.1       Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Opdrachtnemer onderhouden worden.

6.2       Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

6.3       Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6.4       Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Opdrachtnemer tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

6.5       Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

Artikel 7: Levering

7.1       Opdrachtnemer gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

7.2       Alle leveringstermijnen, beschreven in door de Opdrachtnemer opgemaakte offertes of opdrachtbevestigingen, alsook die mondeling door haar zijn opgegeven, zijn nooit aan te merken als fatale termijnen, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3       Mocht Opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan I Amsterdam Taxi alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij I Amsterdam Taxi een termijn van minimaal
14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7.4       Door Opdrachtnemer gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1       Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Opdrachtnemer plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

8.2       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

8.3       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

8.4       Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van de tekst of het ontwerp, worden door of namens, in opdracht en voor rekening en risico van de Opdrachtgever verstrekt.

8.5       De keuze van door Opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

8.6       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

8.7       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor druk- en typefouten welke haar oorsprong vinden in de aanlevering door de Opdrachtgever.

8.8       Opdrachtgever kan niet garanderen dat door haar werkzaamheden de Opdrachtgever meer klanten krijgt. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk als blijkt dat door haar werkzaamheden Opdrachtgever niet meer klanten krijgt.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1     Alle geleverde en nog te leveren producten, teksten, adviezen, rapportages, voorstellen, en producten van de geest in de ruimste zin des woords, blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

11.2     Wanneer de Opdrachtgever uit de door Opdrachtnemer geleverde producten, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Opdrachtnemer en gaat hij/zij de zaak voor Opdrachtnemer houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Opdrachtnemer zijn voldaan.

–        de Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

–        indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

–        de Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

–        voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1     Plannen, presentaties, teksten, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van de geest van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan alleen gebeuren na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

12.2     Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt van Opdrachtnemer een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijke werk. De hiervoor bedoelde licentie geldt echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de Opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van de Opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met de Opdrachtgever te vereenzelvigen zijn. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakt. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan gelden het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1       In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

 

Artikel 10: Betaling en incasso

10.1     Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

10.2     Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere factuurperiode is overeengekomen. 

10.3     Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreken van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Opdrachtnemer in verband met de invordering gemaakte kosten.

10.4     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Wijziging van deze algemene voorwaarden

11.1     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.

11.3     Opdrachtnemer zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Opdrachtnemer een bezwaar passeert, verkrijgt de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

11.4     Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1     De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlands recht.

12.2     Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht, is de rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te beslechten.